Hutě a ŽP 2014

Ve dnech 11. - 12.9. 2014 se v Rakvicích konala konference Životní prostředí hutnictví železa a druhovýroby.

Téma znělo: "Rozvoj a modernizace hutnictví může přinést zlepšení životního prostředí."

Záštitu nad konferencí převzal:

 

Konferenci finančně podpořili:

 

Hlavním cílem konference bylo prezentovat a diskutovat o rozvojových záměrech v hutním průmyslu a opatřeních ke zlepšení kvality životního prostředí, včetně možností jejich financování.

Konference se zúčastnilo cca 40 účastníků a pozitivně hodnotili nejenom pestrost a odbornost jednotlivých příspěvků, ale i příjemné prostředí Vinařského domu Dominant.

Všem děkujeme za účast a zájem a těšíme se na setkání v příštím roce.

Pozvánku včetně programu konference si můžete stáhnout POZVÁNKA.pdf

Prezentace

Prezentace, které byly předneseny na konferenci Hutě a ŽP 2014, jsou k dispozici v needitovatelné podobě (.pdf).

(Řazení prezentací odpovídá pořadí v jakém byly předneseny.)

 

Čtvrtek 11.9. 2014

 1. „Ekologické a jiné bariéry dalšího rozvoje odvětví hutnictví železa“, V. Toman, Hutnictví železa, a.s.
 2. „Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji“, M. Jašurek, zmocněnec MŽP pro MS kraj
 3. „Kolik vzduchu vyčistil Operační program ŽP?“, R. Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o.
 4. „Průběh realizace projektů ke snížení emisí TZL ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí „, R. Klimša, T. Gajdacz, M. Pietrosz, J. Baier, Třinecké železárny, a.s.
 5. „Zvýšení podílu recyklace odpadových materiálů a vedlejších produktů v ArcelorMittal Ostrava“, P. Baranek, R. Cabáková, ArcelorMittal Ostrava
 6. „Snížení emisí NOx a CO v ohřívačích větru pro vysoké pece“, J. Žowliak, KALUGIN EU, s.r.o.
 7. „Složení a distribuce prachových emisí u tavící pece olověného odpadu“, K. Lach, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

Pátek 12.9. 2014

 1.  „Úloha závěrů o BAT při revizi BREF dokumentů“, M. Drašťáková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 2. „Aktuální otázky v oblasti integrované prevence“, J. Slavík, Ministerstvo životního prostředí
 3. „Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v MS kraji“, M. Bruštík, KÚ Moravskoslezského kraje
 4. „Určení dominantních zdrojů znečištění ovzduší na základě statistické analýzy dat z imisního monitoringu Ostrava – Přívoz“, J. Bitta, O. Smolen, VŠB-TU Ostrava
 5. „Modelování kvality ovzduší v československém přihraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje (předběžné výsledky)“, J. Bitta, VŠB-TU Ostrava

Fotogalerie