Ochrana
ovzduší

Zpracováváme analýzy současné kvality ovzduší a vyhodnocujeme příčiny jeho znečištění. Posuzujeme koncepce a strategie, které ovlivní budoucnost této složky životního prostředí.

Připravujeme také vlastní projekty, které mají významné přínosy pro kvalitu ovzduší, především v Moravskoslezském kraji a polském příhraničí.

Jsme pravidelně zváni na odborná diskusní fóra zaměřená na oblast ochrany ovzduší v České republice.

NABÍZÍME:

  • odborné posudky pro umístění, stavbu a povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší a jejich změny
  • rozptylové studie pro EIA/SEA a pro řízení o zdrojích znečišťování ovzduší podle stavebního zákona
  • studie proveditelnosti a další odborné podklady pro žádosti o dotační podporu, zejména z OPŽP
  • analýzy stavu a očekávaného vývoje kvality ovzduší
  • posuzování souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
  • odborné oponentury k odborným studiím a metodikám
  • vlastní projekty pro výzkum kvality ovzduší a její zlepšování

Vybrané reference

Zpracování odborných posudků a rozptylových studií

desítky prací na základě autorizace MŽP ČR podle § 32 Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků

Pro VŠB-TUO, CZ.3.22/1.2.00/12.03398, 2015

Analýza vlivů Strategického plánu rozvoje a dopravy SR do roku 2030 II.fáze

spolupráce s Integra Consulting na procesu SEA, pro Ministerstvo dopravy, 201

Analýza vlivů Střednědobé strategie ke zlepšení kvality ovzduší v ČR, Programů ke zlepšení kvality ovzduší a Národního programu snižování emisí

spolupráce s Integra Consulting na procesu SEA, pro Ministerstvo ŽP, 2015

Analýza vlivů Územního generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy na ovzduší

spolupráce s Integra Consulting na procesu SEA, spolupráce s Integra Consulting, pro hl. Mesto Bratislava, 2015