Mezinárodní
konference EIA/SEA
2019

Ve dnech 24. - 25. 4. 2019 se v Ostravě uskuteční 12. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2019.


Posuzování vlivů na životní prostředí na strategické i projektové úrovni má sloužit k prevenci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů, a přispět tak k ochraně životního prostředí a zdraví, a zároveň podpořit ekonomický rozvoj. S ohledem na dlouhodobou aplikaci obou nástrojů v České republice, a současně při zvážení vývoje a stavu životního prostředí, je však otázkou, zda posuzování vlivů skutečně plní očekávanou roli, a zda není pouze formálním postupem naplňujícím legislativní požadavky.
Konference si klade za cíl poskytnout platformu pro diskusi o těchto a souvisejících tématech a otázkách, zejména:
• Je současná praxe SEA a EIA dostatečně efektivní? Jaké jsou možnosti ke zlepšení?
• Poskytuje platná právní úprava spolehlivý rámec pro aplikaci SEA a EIA?
• Existují nové a inovativní postupy a metody, které mohou být uplatněny v SEA a EIA praxi?
Záštitu konferenci přislíbili:

  • Jarmila Uvírová – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje – v jednání
  • Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

 

Zaměření příspěvků:

Kromě obecných témat, zmíněných výše, si dovolujeme vyzvat přednášející, aby zaměřili své příspěvky mimo jiné na následující:

  • EIA a SEA v dopravním sektoru
  • Hodnocení dle požadavků Rámcové směrnice o vodách
  • Hodnocení klimatických rizik
  • Využití dat v posuzování