Mezinárodní
konference SEA/EIA
2020

Regionální centrum EIA pořádá v pravidelných dvouletých intervalech mezinárodní konferenci. Ta se však z důvodu protiepidemických opatření uskuteční až v příštím roce. O dalším vývoji a konkrétním termínu vás budeme informovat později.
Dovoľujeme si Vás týmto srdečne pozvať na VI. ročník konferencie
s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2020.
Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov,
pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl
a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemyselných
podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov
vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov
z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako
aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese
alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.


Pozvánka ke stažení zde:  Pozvánka na konferenci SEA/EIA 2020

Tematické okruhy konferencie:

 • problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na európskej
  a národnej úrovni,
  • požiadavka EÚ na úpravu súčasného SEA/EIA procesu v
  národnej legislatíve,
  • skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v okolitých
  krajinách Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku,
  • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné
  prostredie,
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie plánov,
  stratégií a činností s dosahom a dopadom na územia významné
  z hľadiska ochrany prírody a krajiny a predmety
  ich ochrany,
 • postupy, metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné
  prostredie, použitie výsledkov špecializovaných
  analýz pre EIA, napr. hodnotenie vplyvov na štruktúru a
  scenériu krajiny, vizuálnych vplyvov; hodnotenie podľa
  čl 6.3 a 6.4. smernice o ochrane prirodzených biotopov
  a voľne žijúcich rastlín a väzba s EIA/SEA,
  • monitorovanie fauny a flóry v rámci plnenia požadovaného
  rozsahu poprojektovej analýzy.

 

Dôležité termíny

 • do 16. 3. 2020 registrácia účastníkov a zaslanie anotácií
  prednášok
  3. 4. 2020 oznámenie autorom o prijatí príspevkov,
  zaslanie pokynov
  17. 4. 2020 rozposlanie programu konferencie, potvrdenie
  účasti na konferencii
  30. 4. 2020 odovzdanie príspevkov do zborníka
  6. 5. 2020 uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu

Prihlášky a príspevky

 • PRIHLASOVANIE ÚČASTI NA KONFERENCIU: Prihlasovanie
  účasti na konferenciu bude prebiehať elektronicky cez online
  formulár na webovej stránke konferencie
  http://globus.enviroportal.sk/konferencia-sea-eia-2020/
  podľa termínov uvedených v časti „Dôležité termíny“.
  Počet účastníkov je obmedzený. Ako účastníci konferencie
  budú uprednostnení autori prednášok a posterov, teda tí,
  čo sa zaregistrujú s anotáciou prednášky/posterov v termíne
  do 16. 3. 2020.
  ZASLANIE PRÍSPEVKOV NA KONFERENCIU: Názov a anotáciu
  prednášky v slovenčine/češtine a angličtine v rozsahu
  cca 300 slov je potrebné zaslať na adresu eia@sazp.sk do
  16. 3. 2020.